Νομοθεσία

 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.
 2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
 3. Οδηγία του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως (76/160/ΕΟΚ).
 4. Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
 5. ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009), σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
 6. ΚΥΑ Υ2/2600/01 περί της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ [ΦΕΚ 892/11-7-01].
 7. Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). (ΦΕΚ 3282 2017)
 8. Τροποποίηση της ΚΥΑ Υ2/2600/01 περί της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 [ΦΕΚ 630/26-4-07]).
 9. Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΔΥΓ2/ΟΙΚ.70777/12-7-2012), για την Πρόληψη νόσου Λεγεωνάριων
 10. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Γ1/443/1973 Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73)
 11. Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 – ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)