Το νερό αποτελεί το πιο πολύτιμο δημόσιο αγαθό  και η διασφάλιση της ποιότητας του παίζει σημαντικό ρόλο στην  υγεία του ανθρώπου. Τις  τελευταίες  δεκαετίες  παρατηρείται επιβάρυνση  της φυσικής ποιότητας των υδάτων λόγω διαφόρων αιτιών όπως (π.χ. αστικά λύματα, βιομηχανικά υγρά απόβλητα, αστικά υγρά απόβλητα ,διείσδυση θαλασσινού νερού).

Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι καθαρό από φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά όπως το να είναι άχρωμο, άοσμο και με ευχάριστη γεύση.

Το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών(IWaterFood),  πραγματοποιεί πληθώρα μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  με βάση το πρότυπο 17025 για διάφορες παραμέτρους και εγγυάται την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες…