Νερά

Σκοπός των αναλύσεων νερού είναι η διασφάλιση της ποιότητας και η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας. Το IWaterFood έχει πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία, ειδικευμένο προσωπικό και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό.

Το κέντρο διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό σύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την ανίχνευση ιών, παρασίτων και βακτηρίων σε δείγματα νερού οποιοσδήποτε προέλευσης όπως: πόσιμο, επιφανειακό, θαλασσινό, εμφιαλωμένο, κολυμβητικές δεξαμενές κ.λπ.

Μοριακές αναλύσεις για την ανίχνευση ιών και παρασίτων

Το Κέντρο εξειδικεύεται στην Ιολογία Υδάτων και αποτελεί ένα αναγνωρισμένο εργαστήριο στον Ευρωπαϊκό χώρο, συμμετέχοντας σε σημαντικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Ιοί
Παράσιτα
Hepatitis A Virus
Κρυπτοσπορίδιο
Hepatitis E Virus
Γιάρδια
Norovirus GI
Norovirus GII
Human Adenovirus
Porcine Adenovirus
Bovine Polyomavirus

 

Μικροβιολογικές αναλύσεις για την ανίχνευση βακτηρίων και βακτηριοφάγων

Το εργαστήριο για τον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων εφαρμόζει κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές.

Βακτήρια
Βακτηριοφάγοι
Ολικά κολοβακτηριοειδή
Somatic coliphage
E.coli
Male-specific (F+)
Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22°C και 37°C
P.aeruginosa
Legionella pneumophila
S.aureus
C.perfringens