Αναλύσεις νερών ανθρώπινης κατανάλωσης

Αναλύσεις νερών ανθρώπινης κατανάλωσης:

«Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης δεν εντάσσεται στην έννοια του τροφίμου, παρέχεται με υποχρέωση της Πολιτείας σε όλους τους πολίτες της επικράτειας ως δημόσιο αγαθό, μη υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς και διέπεται από τους νόμους της υγειονομικής μηχανικής» (ΦΕΚ 3282 2017)

Τι νοείται ως νερό ανθρώπινης κατανάλωσης:

  • το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία.
  • το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Πιθανοί κίνδυνοι:

Η κατανάλωση πόσιμου νερού μπορεί να συσχετιστεί με την πρόκληση επιδημιών. Στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως και στην Ελλάδα, πιθανές επιδημίες σχετίζονται με ελλείψεις στην επεξεργασία του νερού και στην εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών μικροοργανισμών.

Πρόληψη:

Ο νέος νόμος για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης https://www.e-nomothesia.gr/kat-agoranomikes-diatakseis/koine-upourgike-apophase-g1d-oik-67322-2017.htmlορίζει:

  • τις μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους που πρέπει να ελέγχονται
  • την συχνότητα των ελέγχων ανάλογα με τον όγκο νερού που παράγεται ή διανέμεται
  • και το γεγονός ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλοι φορείς με τους οποίους τα ιδιωτικά εργαστήρια συνάπτουν συμβάσεις πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο EN ISO/ IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing).

Iwaterfood:

  • Εξειδικευμένη εμπειρία
  • Μακροχρόνιες συνεργασίες με Δήμους, Περιφέρειες και ιδιωτικούς φορείς
  • Εξειδικευμένο προσωπικό
  • Διαπιστευμένο εργαστήριο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, αριθμός διαπίστευσης 550-3 http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=28710