Αξιολόγηση

Το εργαστήριό μας μπορεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 να οργανώσει και να εφαρμόσει στην εταιρεία ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων προκειμένου ο οργανισμός – η εταιρεία να καταδεικνύει την ικανότητά της στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων.

Το πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις, ώστε ο οργανισμός – η εταιρεία:

α) να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να λειτουργεί, να συντηρεί και να επικαιροποιεί ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, με σκοπό την παροχή προϊόντων, που σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, είναι ασφαλή για τον καταναλωτή.

β) να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων

γ) να αξιολογεί τις απαιτήσεις των πελατών και να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη

δ) να γνωστοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων στους προμηθευτές, στους πελάτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη

ε) να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η δεδηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων

στ) να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τη δεδηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων

ζ) να επιδιώκει την πιστοποίηση ή την καταχώρηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε μητρώο, από ανεξάρτητο φορέα ή την αυτοαξιολόγηση ή την ίδια δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν Διεθνές πρότυπο.

Το εργαστήριο μας μπορεί να αναλάβει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με τα προγράμματα εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8.4.1. του ISO 22000. Επίσης μπορεί να προετοιμάσει την εταιρεία  για τις επιθεωρήσεις πιστοποίησης, επιτήρησης και επαναπιστοποίησης.