Microbial source tracking

Microbial source tracking- Προσδιορισμός της πηγής της κοπρανώδους μόλυνσης

Η κοπρανώδη μόλυνση υποβαθμίζει το υδάτινο περιβάλλον και ενέχει κινδύνους για  την οικονομία και τη δημόσια υγεία με την πιθανή εισαγωγή παθογόνων μικροοργανισμών σε νερό που στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόση, ψυχαγωγικές ή οικονομικές δραστηριότητες. Ο εντοπισμός της προέλευση της κοπρανώδους  ρύπανσης που μπορεί να οφείλεται είτε σε ανθρώπινα, είτε σε ζωικά κόπρανα είναι πολύ σημαντικός για τις δράσεις που στη συνέχεια πρέπει να παρθούν για την αποκατάσταση της  μικροβιακής ποιότητας των μολυσμένων υδάτων.

Το Εργαστήριο Υγιεινής, η Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας προσφέρει υπηρεσίες προσδιορισμού της πηγής της κοπρανώδους μόλυνσης η οποίες βασίζονται στην ανίχνευση γενετικού υλικού με σύγχρονες μοριακές τεχνικές .

Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι εξής  αναλύσεις

  • Ανάλυση ποιοτική  και ποσοτική για την ανίχνευση ανθρώπινης κοπρανώδους μόλυνσης
  • Ανάλυση ποιοτική  και ποσοτική για την ανίχνευση κοπρανώδους μόλυνσης από χοίρους
  • Ανάλυση ποιοτική  και ποσοτική για την ανίχνευση κοπρανώδους μόλυνσης από Βοοειδή
  • Ανάλυση ποιοτική  και ποσοτική για την παρουσία κοπρανώδους μόλυνσης από πτηνά (οικόσιτα  και άγρια)