Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε νέα εγκύκλιο σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3525).

Εγκύκλιος – Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης