Σας ενημερώνουμε ότι το χειμερινό εξάμηνο προγραμματίζεται να ξεκινήσει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο “Βιοηθική και Ιατρικό Δίκαιο” από το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Απόστολο Βανταράκη, Καθηγητή Υγιεινής, Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στην Βιοηθική και το Ιατρικό Δίκαιο, η απόκτηση γνώσεων και ο προβληματισμός σε σχέση με φλέγοντα ηθικά ζητήμα που εγείρονται κατά την ιατρική πράξη, κατά την κλινική έρευνα και κατά την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Εξίσου, ως βασικός στόχος τίθεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη κατανόηση πολυδιάστατων ηθικών διλημμάτων. Ακόμη, το παρόν πρόγραμμα συνδράμει στην όξυνση της κριτικής σκέψης, τη λήψη ηθικών αποφάσεων και τη συμμετοχή στον δημόσιο λόγο, προς όφελος των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής (policy makers), αλλά και της κοινωνίας εν γένει.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Γνώση των Ηθικών Θεωριών και Αρχών: Οι φοιτητές αποκτούν μια ισχυρή κατανόηση των ηθικών θεωριών και αρχών που είναι σχετικές με τον τομέα της Βιοηθικής. Εξοικειώνονται με έννοιες όπως αυτονομία, η ωφέλεια, μη βλάβη, η δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια.
  • Κατανόηση Ηθικών Προκλήσεων στην Υγεία και την Έρευνα: Οι φοιτητές γνωρίζουν τις ηθικές προκλήσεις και διλήμματα που προκύπτουν στην υγεία και τη κλινική έρευνα. Αποκτούν ευαισθητοποίηση για θέματα που σχετίζονται με την ενημερωμένη συναίνεση, το απόρρητο, τη φροντίδα στο τέλος της ζωής, την κατανομή πόρων και τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.
  • Δεξιότητες Ηθικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων: Οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και ανάλυσης που σχετίζονται με την ηθική λήψη αποφάσεων. Μαθαίνουν να αναλύουν πολύπλοκα ηθικά ζητήματα, να αξιολογούν επιχειρήματα, να εντοπίζουν σχετικές ηθικές πτυχές και να αξιολογούν τις επιπτώσεις διαφορετικών εναλλακτικών.
  • Επίγνωση του νομικού πλαισίου: Οι φοιτητές κατανοούν τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και τις διεθνείς συμβάσεις, που έχουν ως στόχο τη προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και εν γένει των πολιτών.
  • Ηθική Ηγεσία και Προαγωγή: Οι φοιτητές είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στον τομέα της υγείας, της έρευνας, της κατάρτισης πολιτικών για την υγεία και τη τεχνολογία. Αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συμβάλλουν στην διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων, δύνανται να ηγηθούν διεπιστημονικών ομάδων και να προωθήσουν την αλλαγή στον τομέα της υγείας με βάση τις ηθικές αξίες.

Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση τα θεματικά πεδία του προγράμματος θα αποτελούνται από αυτά που υπηρετεί και θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Πατρών και από πεδία γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://kedivim.upatras.gr/courses/vioithiki-kai-iatriko-dikaio/