Καινούργια υπουργική απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ.27829/25-5-2023 (ΦΕΚ 3525/τΒ/2023) σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020.

 

ΚΥΑ Δ1(δ)ΓΠ οικ.27829 2023 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ