Αναλύσεις νερών υδάτων κολύμβησης

Τι είναι τα «Νερά κολύμβησης»

Είναι επιφανειακά νερά στα οποία η αρμόδια αρχή αναμένει ότι θα κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν έχει επιβληθεί μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή δεν έχει εκδοθεί μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης, κυρίως στις θάλασσες.

Η ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης με βάση τη νομοθεσία (ανέφερε ποια) είναι:

α) «ανεπαρκούς ποιότητας»

β) «επαρκούς ποιότητας»

γ) «καλής ποιότητας»

δ) «εξαιρετικής ποιότητας»

Κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία

Οι πιθανοί κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία των νερών κολύμβησης με πολλαπλές επιπτώσεις ποικίλουν:

 • Αυξημένη παρουσία μικροοργανισμών
 • Ανάπτυξη κυανοβακτηρίων
 • Ανάπτυξη μακροφυκών
 • Ρύποι
 • Απόβλητα

Πρόληψη

 • Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου πραγματοποιούνται οι απαραίτητες δειγματοληψίες και αναλύσεις για κάθε ακτή κολύμβησης βάση του ΦΕΚ 356 2009
 • Σε περίπτωση ρύπανσης ή μόλυνσης λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από την αρμόδια αρχή
 • Το κοινό ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση απαγόρευσης της κολύμβησης σε κάποια ακτή κολύμβησης
 • Είναι διαθέσιμες στο κοινό οι ταυτότητες ακτής κολύμβησης από το μητρώο ακτών του ΥΠΕΚΑ

Το IWaterFood, διαπιστευμένο εργαστήριο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 (αριθμός διαπίστευσης 550-3), πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες από το νόμο μικροβιολογικές αναλύσεις που απαιτούνται για τα ύδατα κολύμβησης.

Επίσης λόγω της

 • Εξειδικευμένης εμπειρίας και του
 • Εξειδικευμένου προσωπικού

Έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την λήψη των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση ρύπανσης.