Νομοθεσία – Πρότυπα

Πιστοποιήσεις

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του Εργαστηρίου Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτει διαπίστευση κατά ISO 17025 (ΕΣΥΔ, αρ. Πιστοπ. 550-5) στους ακόλουθους τομείς:

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Νερά και απόβλητα Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός Αδενοϊών, Νοροϊών και HAV Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, Stratagene Mx3005P, βασισμένα σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιολογίας Περιβάλλοντος VIROCLIME
Νερά πόσιμα, επιφανειακά και θαλασσινά Aνίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.coli ISO 9308-1:2014
Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης ISO 7899-2:2001
Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas αeruginosa ISO 16266:2006
Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22±2 οC και στους 36±2 οC ISO 6222:1999
Ανίχνευση και καταμέτρηση των Legionella spp. ISO 11731:2017(εκτός παρ. 8.4.2)
Τρόφιμα και ζωοτροφές Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλόκοκκων ISO 6888-1:2021
Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli ISO 16649-2:2001
Ανίχνευση και καταμέτρηση Εντεροβακτηριοειδών ISO 21528-2:2017
Ανίχνευση Salmonella spp ISO 6579-1:2017
Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός Αδενοϊών, Νοροϊών και HAV Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, Stratagene Mx3005P, βασισμένα σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιολογίας Τροφίμων VITAL και στη μέθοδο ISO/TC 34/SC 9 N 1065, CEN/TC 275/WG 6 N465

Νομοθεσία

 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.
 2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
 3. Οδηγία του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως (76/160/ΕΟΚ).
 4. Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
 5. ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009), σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
 6. ΚΥΑ Υ2/2600/01 περί της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ [ΦΕΚ 892/11-7-01].
 7. Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). (ΦΕΚ 3282 2017)
 8. Τροποποίηση της ΚΥΑ Υ2/2600/01 περί της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 [ΦΕΚ 630/26-4-07]).
 9. Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΔΥΓ2/ΟΙΚ.70777/12-7-2012), για την Πρόληψη νόσου Λεγεωνάριων
 10. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Γ1/443/1973 Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73)
 11. Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 – ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)
 12. Οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών  
 13. Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
 14. ΚΥΑ Δ1(δ)ΓΠ οικ.27829 2023 Ποιότητα νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

CEN/WG6/TAG4

Το ΙWaterFood σαν μέλος της Επιτροπής CEN/WG6/TAG4 για την ανάπτυξη ISO πρωτοκόλλου ελέγχου ιών σε δείγματα τροφίμων και νερών θα συμμετάσχει σε διεργαστηριακό σχήμα ελέγχου ιών (Νορο-ιοί, HAV) υπό την καθοδήγηση του CEFAS

“Αs you may or may not know, the European Commission in December 2010 decided to fund the validation under mandate M/381 of the new ISO/TS 15216-1:2013 Microbiology of food and animal feed — Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR — Part 1: Method for quantification, developed by CEN/TC 275/WG6/TAG4. When M/381 was originally released in 2007 Cefas, as the nominated project leader for the validation of work item 1 “Detection of food borne viruses in food based on PCR technique” submitted a proposal to CEN for a two-stage validation (method characterization in single expert labs followed by collaborative trial). We are currently carrying out the method characterisation element of the validation, and are due to carry out the collaborative trials later on in 2013”