Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Νερά

Το κέντρο διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό σύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την ανίχνευση ιών, παρασίτων και βακτηρίων σε δείγματα νερού οποιοσδήποτε προέλευσης όπως: πόσιμο, επιφανειακό, θαλασσινό, εμφιαλωμένο, κολυμβητικές δεξαμενές κ.λπ.

Μοριακές αναλύσεις για την ανίχνευση ιών και παρασίτων

Το Κέντρο εξειδικεύεται στην Ιολογία Υδάτων και αποτελεί ένα αναγνωρισμένο εργαστήριο στον Ευρωπαϊκό χώρο, συμμετέχοντας σε σημαντικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Ιοί Παράσιτα
Hepatitis A Virus Κρυπτοσπορίδιο
Hepatitis E Virus Γιάρδια
Norovirus GI
Norovirus GII
Human Adenovirus
Porcine Adenovirus
Bovine Polyomavirus

 

Μικροβιολογικές αναλύσεις για την ανίχνευση βακτηρίων και βακτηριοφάγων

Το εργαστήριο για τον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων εφαρμόζει κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές.

Βακτήρια Βακτηριοφάγοι
Ολικά κολοβακτηριοειδή Somatic coliphage
E.coli Male-specific (F+)
Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22°C και 37°C
P.aeruginosa
Legionella pneumophila
S.aureus
C.perfringens